Informace - Podmínky použití

Také by Vás mohlo zajímat:
Oblázek.cz na Twitter.com
Sobota, 21. duben
Novinky na oblázku do Vaší emailové schránky
 
Všeobecné smluvní podmínky užívaní služeb Oblázek.cz
I. Úvodní ustanovení

 1. Následující podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem služby Oblazek.cz a uživatelem. Uživatel souhlasí s uvedenými  podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

 2. Poskytovatelem služby je WEBGARDEN s.r.o., společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod značkou C 135509 od 22.2.2008, se sídlem Žatecká 18/5, Praha 1, ČR. Kontaktní e-mail: webgarden@webgarden.cz.

 3. Uživatelem se může stát jakákoli fyzická či právnická osoba, která se rozhodne využít služeb online služby Oblazek.cz.

 4. Smlouva o poskytování služeb online serveru Oblazek.cz (dále jen Služba) se uzavírá elektronicky prostřednictvím sítě Internet. Smlouva je uzavřena v okamžiku vyplnění registračního formuláře na stránkách oblazek.cz a dokončením registrace.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek uživatele využívat Službu v souladu s dále uvedenými pravidly.

 2. Souhlas uživatele s tím, že poskytovatel je oprávněn odeslat na emailovou adresu uživatele reklamní sdělení.

III. Oblázky

 1. Uživatel může za úspěšné dokončení některých akcí získat kredit ve formě tzv. "oblázků".

 2. Oblázky nejsou žádným způsobem směnné s jakoukoliv jinou měnou.

 3. Provozovatel uživateli nezaručuje, že mu bude umožněno oblázky dále využít.

 4. Oblázky mohou být využity jako kredit do různých časově omezených soutěží a dalších akcí.

 5. Při porušení těchto podmínek použití nebo při zjištění nekalých praktik (spamování, tapetování a dále) mohou být oblázky bez vysvětlení odebrány.

 6. Oblázky nejsou přenosné mezi účty.

 7. Počty oblázků získaných za aktivitu se mohou průběžně měnit.

IV. Soutěže

 1. Účastníkem soutěže se může stát kterýkoliv uživatel Služby, který v minulosti neporušil tyto podmínky použití nebo nebyl z jiného důvodu diskvalifikován.

 2. Účastníkem soutěže se stává uživatel, který splní podmínky stanovené pro konkrétní soutěž. Tj. například odešle soutěžní obrázek, fotografii, odpověď nebo se jinou formou zapojí do soutěže.

 3. Provozovatel může ze soutěže vyřadit účastníka, který se dopustí nekalého jednání nebo poruší tyto podmínky, a to bez vysvětlení.

 4. Případné výhry budou výherci předány individuálně domluvenou cestou, nejspíše poštou.

 5. Je zakázáno ovlivňovat výsledky soutěže jinak, než předepsanou cestou.

 6. Zejména je zakázáno vytvářet jednou osobou další účty za účelem hlasování v soutěži.

 7. Účastník soutěže je zodpovědný za správné vyplnění kontaktních údajů a to v dostatečném předstihu.

 8. Účastník potvrzuje účastí v soustěži autorství případného soutěžního díla a souhlasí s dalším marketingovým užitím díla Provozovatelem.

 9. Je-li soutěž založena na hlasování či hodnocení návštěvníky, může být stanoveno minimum hlasů pro příspěvek nutných pro zařazení do konečného pořadí. Není-li toto minimum stanoveno u konkrétní soutěže, je hodnota minima 10.

 10. Provozovatel má právo měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit či omezit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných oprav a údržby. Dále je poskytovatel oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb z důvodu zásahu vyšší moci (požár, povodeň apod.), z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky energie, telekomunikačního spojení atd.) či z důvodů majících původ v činnosti třetích osob, jestliže těmto událostem nelze zabránit. Poskytovatel může činnost Služby kdykoliv ukončit.

 2. Poskytovatel negarantuje uživateli dostupnost poskytovaných služeb a kvalitu služeb, zejména za rychlost odezvy, rychlost načítání a stahování stránky apod.)

 3. Uživatel je povinen využívat veškeré služby nabízené poskytovatelem pouze v souladu s platnými právními přepisy a těmito smluvními podmínkami a to pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, právem komunitárním, s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, s veřejným pořádkem, dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.

 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli upozornění ukončit poskytování služby uživateli za těchto podmínek:

  • uživatelem vložený (či šířený) obsah jsou v rozporu s právním řádem ČR, mezinárodními smlouvami, dobrými mravy atd. (viz. bod 2.)

  • uživatelem vložený (či šířený) obsah narušuje funkce Služby (např. skripty apod.)

  • uživatelem vložený (či šířený) obsah poškozuje dobré jméno poskytovatele či jeho pověst

  • uživatel šíří nástroje či prostředky ohrožující bezpečnost sítě Internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňuje jeho narušování

  • uživatelem vložený (či šířený) obsah obsahující automatické přesměrování (redict) stránek

  • uživatel vybízejí ke klikání na reklamní prvky či samoúčelné klikání (zobrazení stránek)

  • uživatelem vložený (či šířený) obsah nevhodou formou souvisí s tematikou hacking a cracking, s tématikou drog a farmaceutických produktů, s tematikou hazardních her či gamblingu, nabízí k prodeji či propagují zbraně, munici, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, imitace značek, studentské práce

  • uživatelem vložený (či šířený) obsah má pornografický či jinak sexuálně orientovaný obsah nebo odkazují na takto orientované stránky

  • uživatelem vložený (či šířený) obsah propaguje extremismus ve všech formách, včetně komunismu, rasismu apod.

  • uživatelem vložený (či šířený) obsah je v rozporu s autorskými a jinými právy třetích osob, zejména s právy duševního vlastnictví, právem k obchodní firmě, autorskými právy k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo ochranným známkám

  • uživatelem vložený (či šířený) obsah je v rozporu s trestím zákonem (č. 140/1961 Sb.), v platném znění, nebo se zákonem o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), v platném znění, nebo s jinými předpisy přestupkového práva

  • užovatelský účet není aktivní – nebyl déle než 1 rok zaznamenán žádný přístup do zaheslované sekce Služby

  • uživatel jinak porušuje smluvní podmínky


 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zamezit přístup na vlastní servery přes jakékoli automatizované systémy prohlížení stránek (např. autosurfy) či jiné nestandardní způsoby prohlížení stránek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zamezit přístup na vlastní servery ze sítí, ze kterých došlo k napadení či obtěžování uživatelů nebo jiného poškozování služeb poskytovaných společností WEBGARDEN s.r.o. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zamezit linkování obsahu umístěného na vlastních serverech z cizích serverů.


VI. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody

 1. Uživatel plně odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím svého uživatelského účtu. Odpovědnost poskytovatele služby za obsah vložený uživatelem se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 2. Uživatel odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli či třetím osobám v důsledku porušení těchto smluvních podmínek.

 3. Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů sdělených poskytovateli a za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů. Uživatel plně nese následky toho, že e-mailová adresa, na kterou mu budou poskytovatelem posílány důležité informace, je neaktuální, že tuto adresu pravidelně nekontroluje nebo její stav neumožňuje přečtení e-mailové zprávy.

 4. Poskytovatel neodpovídá za přerušení či omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů.

 5. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

 6. Poskytovatel dále neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu, firmě atd., kterého se dopouští uživatel používáním názvů, které jsou již chráněny.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které jsou mu o uživateli známy a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 2. Poskytovatel je oprávněn smluvní podmínky změnit. Na takovou změnu je poskytovatel povinen upozornit uživatele na stránkách oblazek.cz nebo odesláním emailu na uživatelovu uvedenou emailovou adresu, a to nejméně 15 dnů před účinností nových smluvních podmínek.

 3. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 19.10.2009

© Copyright 2009 WEBGARDEN s.r.o.
Jakékoliv užití obsahu včetně jeho převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování bez souhlasu WEBGARDEN s.r.o. je zakázáno.
TOPlist